Triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP và Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH

| |

Thực hiện Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về sử đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; trong đó có sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP  ngày 03/02/2016 và Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đề nghị các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp khi thực hiện các thủ tục về lao động nước ngoài theo quy định tại các Nghị định, Thông tư nêu trên lưu ý các nội dung sau đây:

  1. Bổ sung trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP:

i) Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm thành viên

  1. m) Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.”
  2. Điều chỉnh Khoản 6 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động như sau: Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.(trước đây là Bản sao có chứng thực hộ chiếu).
  3. Bãi bỏ nội dung thu hồi giấy phép lao động quy định tại Điều 17 Nghị định 11/2016/NĐ-CP,
  4. Thay đổi Điều 12 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH về thu hồi giấy phép lao động thành Thông báo giấy phép lao động hết hiệu lực, như sau:

“Trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Lao động thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động thông báo bằng văn bản cho người sử dụng lao động về việc giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định. Đối với các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 7 và khoản 8 Điều 174 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp giấy phép lao động đó.”

Như vậy, Doanh nghiệp không thực hiện thủ tục thu hồi giấy phép lao động  khi giấy phép lao động hết hiệu lực mà chỉ thực hiện thông báo bằng văn bản gửi về Ban Quản lý trong trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 7 và khoản 8 Điều 174 Bộ luật Lao động.

  1. Sửa đổi, bổ sung các Mẫu số 1, Mẫu số 2, Mẫu số 9 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH bằng Phụ lục III về các biểu mẫu về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH, cụ thể như sau:

-    Mẫu số 1, Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

-    Mẫu số 2, Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

-    Mẫu số 5, Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (sửa đổi mẫu số 9 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH)

(Đính kèm Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ  và Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tin tức khác