Triển khai thực hiện Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ

| |

Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong nhận được văn bản số 1993/SNN-CCTS ngày 19/4/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ.

Ban quản lý phổ biến, triển khai văn bản số 1993/SNN-CCTS ngày 19/4/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/20219/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản đến các doanh nghiệp để biết, thực hiện./.

(Đính kèm văn bản số 1993/SNN-CCTS ngày 19/4/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 của Chính phủ)