Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của BQL KKT Vân Phong

| |
Nội dung chi tiết: Nội dung thông báo, Phụ lục