Vay vốn với lãi xuất ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

| |

Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 1814/QBVMT-KH&HTQT ngày 11/9/2020 về việc đề xuất nhu cầu vay vốn với lãi xuất ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ thành lập năm 2002, là tổ chức tài chính nhà nước với chức năng chính là cho vay ưu đãi, tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường. Chính sách cho vay năm 2021 của Quỹ như sau:

          - Lãi suất cho vay: 2,6% - 3,6%/năm, cố định trong suốt thời gian vay.

          - Số tiền cho vay: Tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án. Hiện tại mức cho vay không quá 36,6 tỷ đồng đối với một dự án và không quá 73,2 tỷ đồng đối với một Chủ đầu tư.

          - Thời gian vay: Tối đa 10 năm.

          - Thời gian ân hạn: Tối đa 02 năm.

          - Đối tượng cho vay bao gồm các hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định tại khoản 2 mục II, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

          - Hạng mục cho vay cụ thể đối với Khu công nghiệp:

          + Hạng mục xây dựng và thiết bị của nhà máy sử lý nước thải tập trung;

          + Hệ thống đường ống thu gom, thoát nước thải khu công nghiệp;

          + Công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: hồ sơ sự cố, hồ sơ sinh học;

          + Hệ thống quan trắc tự động.

          -Thủ tục vay vốn: Hồ sơ vay vốn theo Điều 11 Thông tư số 03/2017/TT-BTNMT ngày 21/3/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

          Đề xuất vay vốn ưu đãi theo Phụ lục đính kèm và hồ sơ liên quan (danh mục, thuyết minh và dự toán) đề nghị gửi về Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam trước ngày 30/09/2020 để tổng hợp. Đồng thời, đơn vị có thể đăng ký vay vốn ưu đãi tại trang web: vepf.vn. Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam. Địa chỉ số 85 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Điện thoại 024 3795 6155; email: kehoachvepf@gmail.com./.

 (Đính kèm văn bản số 1814/QBVMT-KH&HTQT ngày 11/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam).