Công bố đường dây nóng giải quyết thủ tục hành chính

| |

THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn, đề nghị cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị theo một trong các cách thức sau:

  1. Số điện thoại:

- 0903.505.458 – Ông Hoàng Đình Phi – Trưởng Ban

- 0903.557.487 – Bà Vương Thị Lệ Huyền – Chánh Văn phòng

- 0258.3.810.440 – Phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ

- 0258.3.822.765 – Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính – Văn phòng UBND tỉnh

  1. Địa chỉ thư điện tử:

- hdphi.bqlvp@khanhhoa.gov.vn

- vtlhuyen@khanhhoa.gov.vn

- cchc.snv@khanhhoa.gov.vn

- caicachhanhchinhkh@khanhhoa.gov.vn

- pkstthc.vpub@khanhhoa.gov.vn

  1. Gửi nội dung phản ánh, kiến nghị qua các chuyên mục:

- “Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” trên Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hoà, địa chỉ truy cập: http://cchc.khanhhoa.gov.vn

- “Phản ánh, kiến nghị” trên Trang thông tin điện tử của Ban, địa chỉ truy cập: http://vanphong.khanhhoa.gov.vn/phan-anh-kien-nghi.html  

- “Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân” của Văn phòng Chính phủ, địa chỉ truy cập: https://nguoidan.chinhphu.vn/

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý ông/bà.

Tin tức khác