Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

| |