Hội Nghị Học Tập, Quán Triệt, Tuyên Truyền Nghị Quyết 09-Nq/Tw Của Bộ Chính Trị

| |

Thực hiện Kế hoạch số 38-KH/ĐUK ngày 01/3/2022 của Đảng ủy khối các cơ quan về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 09-NQ/TW (Nghị quyết 09), ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

1.png (547 KB)

Sáng ngày 21/3/2022, Chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tổ chức Hội nghị học tập, tuyên truyền đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn văn Nghị quyết 09 và Chương trình hành động số 30-CT/TU ngày 20/02/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa (Chương trình hành động 30) thực hiện Nghị quyết 09. Với mục đích thông qua học tập giúp Cấp ủy chi bộ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09 phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên, CCVC cơ quan đối với việc xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hoàng - Bí thư Chi bộ đã báo cáo toàn bộ quá trình tổng kết việc thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, và sự tham gia của các cơ quan Bộ, Ngành Trung ương và địa phương đối với việc xây dựng và ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tiếp theo, đ/c Vương Xuân Phương - Phó Bí thư Chi bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết 09 và Chương trình hành động 30 của Tỉnh ủy.

2.png (635 KB)

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong xác định mục đích, yêu cầu là:

Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghiên cứu phương án để thống nhất đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ mà Chương trình hành động đã đề ra, đặc biệt là triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu để tập trung chỉ đạo, tạo động lực phát triển tỉnh Khánh Hòa nói chung và Khu kinh tế Vân Phong nói riêng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết nhằm phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, khả thi.

Đặc biệt là xác định được vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy Chi bộ, và Chính quyền, trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao đạt kết quả cao nhất

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

- Tập trung thực hiện có chất lượng và bảo đảm tiến độ lập các loại quy hoạch, nhất là Quy hoạch chung xây dựng KKT phải có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm hiệu quả tổng thể, phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và khu vực Nam Trung Bộ; có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý giữa bảo tồn và phát triển, giữa hiện đại và truyền thống, giữa thành thị và nông thôn. Trên cơ sở đó triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng phù hợp với yêu cầu đầu tư phát triển KKT Vân Phong trong giai đoạn hiện nay đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển kinh tế biển là nền tảng, công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, dịch vụ logistics, công nghiệp năng lượng, kinh tế số là đột phá; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Chuyển từ mô hình tăng trưởng kinh tế phụ thuộc quá lớn vào dịch vụ sang mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng đa dạng hóa, cân đối giữa các lĩnh vực, gia tăng giá trị và hiệu quả, lấy đổi mới sáng tạo và khoa học và công nghệ, kinh tế xanh, tuần hoàn làm chủ đạo.

- Phát triển ngành công nghiệp theo hướng hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu, ưu tiên phát triển theo chiều sâu, từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; mở rộng quy mô sản xuất các ngành công nghiệp có thế mạnh như: đóng tàu, chế biến thủy sản.... Ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; gắn với việc khai thác hợp lý, hiệu quả tiềm năng về tài nguyên, khoáng sản biển; công nghiệp vật liệu mới, cơ khí chế tạo chính xác; công nghiệp công nghệ sinh học.

- Đầu tư sân bay chuyên dùng (sân bay dành cho trực thăng, thủy phi cơ) tại KKT Vân Phong. Phát triển hệ thống cảng khách thủy nội địa; phát triển cảng biển loại I thành cảng biển có quy mô lớn. Đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống các công trình giao thông trục chính, các khu tái định cư đảm bảo yêu cầu vận tải và giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư vào KKT Vân Phong và các công trình hạ tầng thiết yếu khác như dự án Hồ chứa nước Đồng Điền huyện Vạn Ninh.

- Đến năm 2025, tỷ lệ KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. 

Qua học tập, 100% đảng viên, CCVC đã tiếp thu, nắm được những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết 09 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; sự đồng thuận cao trong toàn chi bộ và cơ quan; đồng thời cổ vũ, động viên đảng viên, CCVC trong cơ quan phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 09 nói chung và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong nói riêng.

Tin tức khác