Bổ sung trường hợp Nghị quyết của Hội đồng nhân dân không phải là VBQPPL

| |
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
          Theo đó, bổ sung thêm trường hợp “Nghị quyết về chương trình, đề án, dự án, kế hoạch” vào danh sách các Nghị quyết của HĐND không phải là VBQPPL quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 34/2016/NĐ-CP .
          Một số Nghị quyết khác của HĐND không được xem là VBQPPL đơn cử như:
          - Nghị quyết miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu HĐND và các chức vụ khác;
          - Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử đại biểu HĐND và bầu các chức vụ khác;
          - Nghị quyết giải tán HĐND, …