Đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

| |
Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công văn 97/TCTCCTTHC về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.
Để đẩy mạnh thực hiện tích cực cắt giảm, đơn giản hóa nhiều quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, qua đó góp phần thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tại địa phương. Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong phổ biến, tuyên truyền về Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh đến các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp tỉnh được biết; khuyến khích các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân tham gia đóng góp ý kiến hoặc gửi các vướng mắc, đề xuất đối với quy định kinh doanh.
11.png (202 KB)

Đường dẫn Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh:

https://quydinhkinhdoanh.gov.vn/p/home/tmv-trang-chu.html
BKN