Đối Mới Phương Thức Và Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Chi Bộ Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong

| |
Chi bộ là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo chính quyền, đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của Chi bộ và Đảng ủy cấp trên.

Sinh hoạt Chi bộ là một hình thức sinh hoạt Đảng, và là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của đảng và là quy định được ghi rõ trong Điều lệ Đảng. Sinh hoạt Chi bộ nhằm phản ánh phương thức lãnh đạo cơ bản của Cấp ủy, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Đảng nhằm hướng đến hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; do vậy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là nhiệm vụ quan trọng và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”.

Nhận thức rõ vai trò của Chi bộ cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là một biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2022, Cấp ủy Chi bộ Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy định của Đảng, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Theo đó, đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề, trọng tâm là kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của tỉnh, của đất nước, đặc biệt là các Nghị quyết của Quốc Hội, Chính phủ liên quan đến phát triển tỉnh Khánh Hòa và Khu kinh tế Vân Phong (như: Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/01/2021 về phát triển Khu kinh tế Vân Phong giai đoạn 2021-2025,… ), gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, cải cách hành chính;.... nhằm làm cho đảng viên thấm nhuần tư tưởng và tích cực gương mẫu thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đối với các lĩnh vực chuyên môn được giao. Trên cơ sở đó, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, trong đó đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện trong toàn Chi bộ; tổ chức hội nghị sinh hoạt Chi bộ định kỳ, phân công các đồng chí ủy viên trực tiếp tuyên truyền, chỉ đạo sinh hoạt tại các cuộc họp Chi bộ.

Quá trình đổi mới sinh hoạt chi bộ đã đảm bảo rõ nét ba tính chất trong sinh hoạt (tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu), phát huy được dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bí thư chi bộ có phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt tốt; Đảng viên có tinh thần, trách nhiệm trong tham gia phát biểu ý kiến, tham luận, thảo luận tìm giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, trong thời gian tới, Cấp ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, phổ biến, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Thứ hai, nghiêm túc duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo quy định; phát huy tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm của đảng viên, trước hết là vai trò người đứng đầu, Bí thư Chi bộ, các đồng chí lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc và các đoàn thể, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, chấp hành chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Chi bộ. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, đảm bảo thiết thực, cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan; nghiên cứu tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên đề, gắn sinh hoạt chi bộ với tọa đàm, trao đổi những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan... để tăng sức hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên.

Thứ ba, hực hiện nghiêm quy trình sinh hoạt, nhất là công tác chuẩn bị trước khi tiến hành sinh hoạt. Cấp ủy bám sát chức năng nhiệm vụ để chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nội dung trước mỗi kỳ sinh hoạt Chi bộ; theo đó sẽ phân công chuẩn bị, bàn bạc, thống nhất nội dung; mở rộng và phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, chân thành trong sinh hoạt; đẩy mạnh công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, khuyến khích việc tranh luận, chất vấn trong sinh hoạt theo nguyên tắc của Đảng.

Thứ tư, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Lấy kết quả thực hiện chế độ sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ là một tiêu chí quan trọng để làm căn cứ đánh giá, phân loại, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Thứ năm, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức đảng và đội ngũ cấp ủy viên cơ sở bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Trang bị đầy đủ tài liệu, các trang thiết bị cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi để chi bộ tổ chức tốt các hội nghị sinh hoạt. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng đảng viên tiêu biểu, có những sáng kiến hay trong thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.

Có thể nói, sinh hoạt Chi bộ là một diễn đàn mang tính dân chủ, nơi phát huy tính sáng tạo của toàn thể đảng viên, nhằm tìm ra chủ trương, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thực tế đã chứng minh, trong những năm qua Chi bộ Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năm 2021 được Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đánh giá là Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khen thưởng. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao trình độ, năng lực của mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng, từ đó phấn đấu hàng năm giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.