Hội nghị giao ban Câu lạc bộ BQL KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam

| |
  Ngày 05/4/2019, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban Câu lạc bộ BQL KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam (Câu lạc bộ) lần thứ 8. Tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Quản lý các Kinh tế, Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Cục kiểm soát và sử dụng đất đai (Bộ Tài Nguyên và Môi trường); đại diện Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ BQL KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Bắc; các Cụm trưởng, cụm phó các Cụm thi đua BQL KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ 1, 2 cùng Lãnh đạo của 35 đơn vị thành viên trong Câu lạc Bộ Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh, thành phía Nam và Tây Nguyên.

Hội nghị lần này chủ yếu trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP (Nghị định 82) của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời phản ánh thực trạng chồng chéo của các quy định pháp lý liên quan đến KCX, KCN, KKT, KCNC.

Hầu hết các ý kiến nhận định, Nghị định 82 ban hành đã góp phần giải quyết một số hạn chế vướng mắc trong cơ chế, chính sách và quy định của pháp luật đối với các KCN, KKT; đồng thời bổ sung những quy định mới nhằm hoàn thiện thêm khung pháp lý liên quan đến hoạt động của các KCN, KKT, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước tại KCN, KKT. Tuy nhiên, dù Nghị định đã ra đời gần 01 năm nhưng đến nay vẫn chưa có Thông tư hay văn bản hướng dẫn từ các Bộ, ngành Trung ương về quy định chi tiết của Nghị định này nên các Ban quản lý chưa có cơ sở để triển khai tốt các lĩnh vực liên quan, đặc biệt là công tác tổ chức, bộ máy của các KCN, KKT, ảnh hưởng không ít đến tâm lý của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Tại Hội nghị, các thành viên cho rằng Nghị định 82 chưa phải là khung pháp lý về quản lý nhà nước đối với các KCN, KKT cao nhất nên một số chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý KCN, KKT vẫn trong tình trạng bị các văn bản pháp luật chuyên ngành khác chi phối gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Việc thực hiện theo sự ủy quyền của một số Sở, ngành cấp tỉnh (theo quy định) đã làm hạn chế, thiếu chủ động trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, nhà thầu trong và ngoài nước.
         Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Năng, Trưởng Ban, Ban Quản lý các KCX và công nghiệp TP.HCM, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: “Công tác quản lý về đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động và một số thủ tục pháp lý khác… trong KCN, KKT cũng còn nhiều bất cập, một số địa phương không được ủy quyền, quy định thủ tục còn nhiều chồng chéo dẫn đến vai trò và hiệu quả quản lý của các Ban quản lý KCN, KKT còn nhiều hạn chế, phải xin ý kiến UBND tỉnh mới triển khai thực hiện. Do vậy, việc phân cấp ủy quyền cho các Ban quản lý cần có sự thống nhất trong phạm vi toàn quốc. Khi có sự phân cấp ủy quyền phù hợp với vai trò quản lý nhà nước trong phạm vi các KCN, KKT thuộc thẩm quyền của Ban quản lý các KCN, KKT thì lúc đó Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý KCN, KKT với các Sở, ngành tại địa phương mới thực sự hiệu quả, tạo thông thoáng trong cơ chế chính sách và thuận lợi cho các nhà đầu tư”.

Theo BQL Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi thì tại Điều 16 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế về ưu đãi đầu tư đối với khu công nghiệp, khu kinh tế: “Giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế”. Tuy nhiên, tại Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP (thay thế Nghị định 29/2008/NĐ-CP), không quy định cụ thể các ưu đãi đầu tư như Nghị định 29/2008/NĐ-CP; đồng thời tại Điều 15 Luật Đầu tư quy định về hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư: miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu, miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; không quy định ưu đãi về giảm thuế thu nhập cá nhân.

Việc không được tiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân làm ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào Khu kinh tế, làm giảm cơ chế ưu đãi của Khu kinh tế so với các khu vực khác, ảnh hưởng đến tâm lý một số nhà đầu tư (nhất là nhà đầu tư nước ngoài).

Bên cạnh đó, Chính phủ ban hành nghị định 82 thay thế các Nghị định trước đây đã tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động của KCN, KCX, KKT; nhưng khi áp dụng vào thực tiễn, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể chưa quy định rõ nội dung về thanh kiểm tra, phân cấp ủy quyền, về thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường trong quá trình hình thành dự án đầu tư,…Các đại biểu cũng đề nghị Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ nên sớm ban hành Thông tư hướng dẫn, thay thế Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 để các Ban Quản lý có cơ sở triển khai thực hiện việc tổ chức lại Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định; các Bộ, ngành liên quan cần thống nhất các văn bản hướng dẫn thực hiện, nhất là trong công tác phân cấp, ủy quyền để Ban quản lý các Khu kinh tế, khu công nghiệp thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với các Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Vũ Quốc Huy - Vụ phó Vụ Quản lý các Khu kinh tế (đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chia sẻ, giải đáp cụ thể 16 nhóm vấn đề liên quan đến KCN, KKT và 6 nhóm vấn đề liên quan đến pháp luật như đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường,… trong quá trình triển khai Nghị định 82. Ông Huy cũng khẳng định “Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nắm rõ những vướng mắc của các Ban Quản lý liên quan đến Nghị định 82 và cam kết từ nay đến cuối năm 2019 sẽ đề nghị ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KCN, KKT theo Nghị định 82”.

1.jpg (111 KB)

Ông Vũ Quốc Huy, Vụ phó, Vụ Quản lý các Khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Tại Hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã trao tặng “Cờ thi đua cấp Bộ” năm 2108 cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua 2019 cho Ban Quản lý KKT Phú Yên, Cà Mau, Trà Vinh, Bình Phước và BQL KCN tỉnh Đắk Nông.

Các thành viên Câu lạc bộ BQL KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam đã thống nhất bầu ông Nguyễn Minh Ái - Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam nhiệm kỳ mới (2019- 2022) và sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ 9 tại Cà Mau vào tháng 3/2020.