Hội Nghị Ký Kết Giao Ước Thi Đua Năm 2021 Khối Các Ban Quản Lý Tỉnh Khánh Hòa

| |

Năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong là đơn vị đăng cai làm Trưởng khối thi đua các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, ngày 01/3/2021, Ban đã chủ trì tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021 của Khối thi đua các Ban Quản lý.

Khối thi đua các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa gồm có 06 đơn vị thành viên với gần 200 công chức, viên chức và người lao động đang làm việc.

1.jpg (99 KB)

Đại diện Lãnh đạo 06 đơn vị thành viên Khối

cùng ĐUK các cơ quan tỉnh, Ban TĐKT và CĐVC tỉnh

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2020, trên cơ sở đăng ký giao ước thi đua của các đơn vị thành viên, Trưởng Khối đã phát động các phong trào thi đua năm 2021 nhằm kêu gọi các cơ quan đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt phấn đấu giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 100% kế hoạch và thu hút nhiều dự án đầu tư có tiềm năng vào các KCN và Khu kinh tế Vân Phong.

2.jpg (105 KB)

Đ/c Hoàng Đình Phi - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

- đại diện Trưởng khối phát biểu

Nội dung thi đua của Khối nhấn mạnh một số nội dung trong tâm như sau:

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị với các tổ chức đoàn thể nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua. Đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Tham gia tốt công tác xã hội, từ thiện do các cấp phát động. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.  Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo và tiếp tục duy trì các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”…

Chú trọng triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc tại cơ quan; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện kê khai tài sản và thu nhập đúng quy định.

Từ đó, quyết tâm xây dựng Đảng bộ, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3.jpg (103 KB)

Các đơn vị ký kết Giao ước thi đua

Cũng tại Hội nghị, đơn vị Trưởng khối cũng đã lấy ý kiến để thống nhất ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, nguyên tắc, phương pháp đánh giá chấm điểm và bình xét thi đua năm 2021 của Khối Thi đua các Ban quản lý tỉnh Khánh Hòa. Trên cơ sở đó đơn vị Trưởng khối sẽ chủ trì tổ chức các hoạt động phong trào thi đua trong Khối và tiến hành sơ kết, tổng kết theo quy định.