Thi Đua Thực Hiện Phong Trào Văn Hóa Công Sở Tại Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong

| |
Trong những năm qua, đội ngũ công chức, viên chức, lao động (viết tắt là CCVC) Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp trong giao tiếp, ứng xử nhằm không ngừng nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức trong thực thi công vụ, tạo dựng và củng cố nét văn hóa công sở văn minh, hiện đại trong cơ quan, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Quyết định số 1135/QĐ-BKHĐT ngày 30/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 6739/KH-UBND ngày 10/7/2019 UBND tỉnh Khánh Hoà về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã lần lượt ban hành các kế hoạch tổ chức phát động phong trào công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 với mục đích: tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đội ngũ CCVC trong tu dưỡng, rèn luyện, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ CCVC có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, vì người dân phục vụ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác, kiến tạo nên môi trường làm việc có văn hoá và hiệu quả; đồng thời thông qua phong trào thi đua, bảo đảm được tính liên tục và hiệu quả hoạt động của cơ quan trên tất cả các lĩnh vực, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại chuyên nghiệp, trách nhiệm và minh bạch; cơ quan xanh, sạch đẹp, an toàn, bảo đảm tính trang nghiêm, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Trong điều kiện lãnh đạo cơ quan đảm nhiệm nhiều công việc lớn, quan trọng với khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu về tiến độ và chất lượng ngày càng cao, tuy nhiên vẫn luôn quan tâm, tích cực, chủ động chỉ đạo thực hiện các hoạt động tuyên truyền, động viên đội ngũ CCVC tham gia các phong trào thi đua của khối Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây nguyên, khối thi đua các Ban Quản lý dự án tỉnh Khánh Hòa, trong đó có phong trào “Thi đua xây dựng cơ quan văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”“Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã rà soát và bổ sung các Quy chế quy định trong cơ quan, gồm: Quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của công chức, viên chức và người lao động; Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy chế cung cấp thông tin cho công dân, ... nhằm quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; thay đổi phong cách làm việc, loại bỏ thói quen làm việc theo nếp cũ đã không còn phù hợp; nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành giờ làm việc, thái độ phục vụ; cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân, doanh nghiệp; tổ chức thực hiện nghiêm về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của cơ quan; xây dựng phong cách giao tiếp và ứng xử chuẩn mực của CCVC trong hoạt động công vụ, trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm nhằm đảm bảo sự liêm chính và trách nhiệm của CCVC trong hoạt động công vụ nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ CCVC có phẩm chất đạo đức tốt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, công khai các hoạt động công vụ của CCVC, nâng cao ý thức, trách nhiệm của CCVC trong công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời là căn cứ để giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của CCVC.

Nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, chuẩn bị sẵn sàng bước sang năm 2020, là năm tổ chức nhiều lễ kỷ niệm lớn trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, tập thể CCVC Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong cần tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, từng bước hiện đại gắn với xây dựng bộ máy, đội ngũ CCVC tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, Ban đã và đang thực hiện đối với tập thể và cá nhân CCVC, cụ thể là:

Đối với tập thể: 

Thực hiện phong trào “Thi đua xây dựng cơ quan văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp” với những nội dung và tiêu chí cụ thể như sau: 

1. Xây dựng, ban hành các nội quy, quy chế của cơ quan về văn hóa công sở:

- Bám sát thực tiễn, nghiên cứu, ban hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực được giao tham mưu quản lý. 

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

- Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các nội quy, quy chế của cơ quan, các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của Nhà nước, của cơ quan.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ CCVC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

2. Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan.

- Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan nhằm làm cho hoạt động của cơ quan được công khai, minh bạch. 

- Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ nhân dân tốt hơn.

3. Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan. Hướng dẫn và cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu được giao. 

4. Xây dựng và giữ gìn cơ quan văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp: 

- Thực hiện bài trí công sở (Quốc huy, Quốc kỳ, khuôn viên công sở) theo đúng quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an toàn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay. 

5. Thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề, thường xuyên hàng năm về thi đua thực hiện văn hóa công sở thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ CCVC góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

1.jpg (70 KB)

 

Công khai hướng dẫn các thủ tục hành chính và các văn bản QPPL liên quan

 

Đối với cá nhân CCVC: 

Thực hiện phong trào “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” với các nội dung và tiêu chí cụ thể như sau: 

1. Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính: 

- Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; Có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả. 

- Nghiêm túc nhận khuyết điểm, thực hiện tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; công tác, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ: 

Thường xuyên nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác; Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; Trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp với cấp trên. 

3. Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm: 

- Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công, không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó.

- Có tinh thần đấu tranh tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân. 

- CCVC giữ chức vụ lãnh đạo công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để đề bạc bổ nhiệm người thân, quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao. 

4. Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử: 

- Trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”: xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ.

- Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng.

- Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan.

- Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng. 

5. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống: 

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thắng thắn, chân thành.

- Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không có biểu hiện cơ hội, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa, gương mẫu chấp hành Luật phòng chống tác hại rượu, bia (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020), không đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; hút thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ.

- Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ.

- Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia...; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội. 

- Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở. 

6. Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc: 

Khi thực hiện nhiệm vụ trang phục phải gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu.

7. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan và địa phương phát động, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan.

Trên cơ sở các tiêu chí đã quy định, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, biểu dương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến nhằm phát huy hơn nữa các thành tích đã đạt được. Dự kiến tại Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2019, Ban sẽ kết hợp tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao và phong trào thi đua của cơ quan, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch Đầu tư đã giao.

2.jpg (98 KB) 

Một góc Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong