Thông Báo Về Việc Điều Chỉnh Chức Năng Đăng Ký, Đăng Nhập Tài Khoản Trên Cổng Dịch Vụ Công Tỉnh

| |

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Công văn số 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và Công văn số 3171/STTTT-TTCNTT&DVHCCTT ngày 25/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh chức năng trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh;

Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong thông báo điều chỉnh chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh như sau:

1. Cổng Dịch vụ công tỉnh ngừng cung cấp chức năng đăng ký tài khoản tổ chức, cá nhân kể từ ngày 01/11/2022.

2. Việc đăng ký tài khoản tổ chức, cá nhân và đăng nhập để khai thác sử dụng dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công tỉnh sẽ được thực hiện qua Nền tảng trao đổi định danh điện tử (vnconnect) của Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Cổng Dịch vụ công tỉnh (thông qua liên kết “Đăng ký” trên Cổng Dịch vụ công tỉnh).

1.png (152 KB)

3. Đối với các tài khoản tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký qua chức năng đăng ký của Cổng Dịch vụ công tỉnh từ ngày 01/11/2022 trở về trước sẽ tiếp tục duy trì đăng nhập qua chức năng đăng nhập của Cổng Dịch vụ công tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục rà soát, chuẩn hóa các tài khoản này theo quy định.

4. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tích cực hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản (hoặc đăng nhập nếu đã đăng ký) qua Nền tảng trao đổi định danh điện tử (vnconnect) của Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Cổng Dịch vụ công tỉnh khi thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công tỉnh. Thông tin tài khoản tổ chức, cá nhân sau khi đăng nhập thành công sẽ được đồng bộ về Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Trên đây là nội dung điều chỉnh chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.