Tổ Chức Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh Năm 2022

| |

Căn cứ Kế hoạch số 2022-KH/TU ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (Ban) đã xây dựng kế hoạch và nghiêm túc triển khai quán triệt và thực hiện tại cơ quan với các nội dung trọng tâm như sau:

 1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022; làm cho mỗi CCVC thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tực cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng tỉnh Khánh Hòa nói chung và cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong nói riêng ngày càng phát triển.

2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nội dung học tập, làm theo gắn với nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ đột phá sẽ thực hiện; việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Chỉ đạo CCVC xây dựng kế hoạch và tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tu dưỡng, rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc, trách nhiệm nêu gương và trong phong cách lãnh đạo (đối với CCVC giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu).

- Xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá; xác định các vấn đề bức xúc trong thực tiễn; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Theo đó, Lãnh đạo cơ quan cần xác định những vấn đề trong tâm, các khâu đột phá, rà soát những vấn đề còn hạn chế, sai phạm để có kế hoạch giải quyết kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở, không để kéo dài gây bức xúc trong nhân dân, tránh phát sinh thành “điểm nóng”, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

- Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong KKT và KCN thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động CCVC và công nhân, lao động xây dựng đời sống văn hóa trong cơ quan Ban và doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của CCVC lãnh đạo, quản lý, quy chế làm việc, văn hóa công sở, chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Quán triệt và chấn chỉnh tình trạng CCVC quan liêu, xa dân, thiếu trung thực, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, thiếu kỷ cương, kỷ luật, chống bệnh thành tích, hình thức. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan phải gương mẫu để cấp dưới noi theo; thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe dân nói, làm dân tin, nhất là khi đối thoại, tiếp công dân, giải quyết những kiến nghị, phản ánh của nhân dân, của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ.

- Mỗi CCVC xác định nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hằng năm; kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương là một nội dung của báo cáo kết quả thực hiện Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo với cấp uỷ, chi bộ cơ quan vào dịp tổng kết cuối năm.

- Tích cực, kiên quyết đấu tranh phòng chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống trong thực thi công vụ, trong tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong công tác và cuộc sống.

4. Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh

- Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CCVC, nhất là cho đoàn viên thanh niên; làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Thường xuyên tuyên truyền về kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức.

Thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; trong việc thực hiện đạo đức công vụ; xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; tiếp tục xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân.

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập về "người tốt", "việc tốt", những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các buổi sinh hoạt chuyên đề, các cuộc họp giao ban, sinh hoạt Chi bộ.

- Việc biểu dương, khen thưởng về học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ kết hợp vào dịp Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/2022), 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2022) hoặc các ngày lễ lớn trong năm của đất nước.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương

Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ hàng năm, trong đó bao gồm nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gắn với hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là yêu cầu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng cơ quan văn hóa, đội ngũ CCVC chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong tình hình mới./.