TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XIII) VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 55/2022/QH15 NGÀY 16/6/2022 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

| |

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 20/7/2022 của Đảng ủy khối các cơ quan về nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Nghị quyết Trung ương 5); Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa (Nghị quyết 55/2022/QH15).

Ngày 11 và 12/8/2022, Chi bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Theo đó, Chi bộ mời đ/c Hồ Xuân Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh làm báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết Trung ương 5; riêng đối với Nghị quyết 55/2022/QH15 do đ/c Nguyễn Trọng Hoàng - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong trực tiếp quán triệt.

31.jpg (97 KB)

32.jpg (106 KB)

Hội nghị nghe đ/c Hồ Xuân Đức-Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối báo cáo nội dung Nghị quyết Trung ương 5

33.jpg (112 KB)

Hội nghị nghe đ/c Nguyễn Trọng Hoàng - Bí thư Chi bộ - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong truyền đạt Nghị quyết 55/2022/QH15 của Quốc Hội

Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 5 đã thông qua các nội dung cơ bản và cốt lõi của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII  “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “ về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Việc tổ chức học tập, quán triệt nhằm tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; giúp toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động (CCVC) nghiên cứu sâu sắc và nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nội dung Nghị quyết 55/2022/QH15 và Nghị quyết Trung ương 5; đặc biệt là việc phân cấp quản lý nhà nước  đối với các lĩnh vực về quy hoạch, đất đai, môi trường, tách dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công; phát triển Khu kinh tế Vân Phong và kinh tế biển tại tỉnh Khánh Hòa; những nội dung trọng tâm và điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 5. Qua đó thể hiện rõ quyết tâm chính trị, sự đoàn kết trong toàn thể đảng viên của Chi bộ và CCVC của cơ quan nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo không khí phấn khởi góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Sau khi tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Cấp ủy Chi bộ tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 55/2022/QH15 và Nghị quyết Trung ương 5 nhằm đưa nội dung các Nghị quyết đi vào thực tiễn và đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

V.T.L.H