Triển khai thi hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14

| |
Ngày 17/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua luật Đầu tư số 61/2020/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Hiện nay, dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020 đang được hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành.

Để đảm bảo thực hiện Luật Đầu tư năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 8909/BKHĐT-PC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và đính kèm một số biểu mẫu liên quan.

Trên cơ sở tiếp nhận ý kiến và báo cáo, kiến nghị của một số địa phương về việc văn bản số 8909 /BKHĐT-PC ngày 31 tháng 12 năm 2020 chưa có đủ các biểu mẫu để Nhà đầu tư và cơ quan quản lý đầu tư triển khai các thủ tục đầu tư trên thực tế. Ngày 20 tháng 01 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đãn tiếp tục ban hành văn bản số 324/BKHĐT-PC bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục đầu tư để Nhà đầu tư và cơ quan quản lý đầu tư áp dụng trong thời điểm dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư và Thông tư hướng dẫn vẫn đang được hoàn thiện.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đính kèm Luật Đầu tư, các văn bản bản hướng dẫn và biểu mẫu để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp biết để triển khai thực hiện.

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021

Văn bản số 8909/BKHĐT-PC ngày 31 tháng 12 năm 2020

Văn bản số 324/BKHĐT-PC ngày 20 tháng 01 năm 2021

Biểu mẫu đính kèm văn bản hướng dẫn số 324/BKHĐT-PC ngày 20 tháng 01 năm 2021