Ngày 22-10-2013, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 6022/KH-UBND về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa đã phỏng vấn Tiến sĩ Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh xung quanh vấn đề này.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến và giáo dục pháp luật Trung ương đã dành riêng cho PV Báo Điện tử Chính phủ cuộc trao đổi về chủ đề "Ngày Pháp luật Việt Nam" năm 2013.
Trong quá trình xây dựng Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), theo đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định đưa vào Luật PBGDPL và chọn ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật. Lý do chọn ngày 9-11 là vì đó là ngày Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta được thông qua (ngày 9-11-1946). Với ý nghĩa đó, Luật PBGDPL quy định Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đương nhiên, các ngày còn lại trong năm, xét trên nhiều khía cạnh, cũng đều là ngày pháp luật trong một Nhà nước pháp quyền.