Quy định thí diểm về trình tự, thủ tuc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dung rirng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

| |
Số ký hiệu:
23/2022/QD-TTg
Ngày ban hành:
18/11/2022
Trích yếu:
Quy định thí diểm về trình tự, thủ tuc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dung rirng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3
Loại:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Tải về:
Nội dung chi tiết: