Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12

| |

Thực hiện chủ trương chung của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả cơn bão số 12, sớm ổn định sản xuất, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành vận động, tuyên truyền, thông báo các quy định của nhà nước đến các doanh nghiệp bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh và đã giải quyết một số kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp. Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để được hưởng các chính sách hỗ trợ, Ban Quản lý tổng hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả sau cơn bão số 12 như sau:

1. Chính sách hỗ trợ về thuế:
Cục Thuế tỉnh đã ban hành thông báo chính sách, thủ tục, hồ sơ miễn, giảm, gia hạn thuế trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh http://khanhhoa.gdt.gov.vn/wps/portal (mục Tin tức/Thông báo) gồm các chính sách:
- Về quản lý thuế: gia hạn nộp thuế; miễn tiền chậm nộp; miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính về thuế.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai; được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với chi phí tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai.
- Giảm thuế thu nhập cá nhân.
2. Chính sách hỗ trợ về BHXH, lao động:
BHXH tỉnh đã ban hành văn bản số 1476/BHXH-QLT ngày 22/11/2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản số 3476/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 12/12/2017 hướng dẫn về điều kiện, thẩm quyền và thủ tục hồ sơ để được xem xét tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 88 Luật BHXH ngày 20/11/2014.
3. Chính sách hỗ trợ vay vốn:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa đã ban hành văn bản số 13/KHH-THNSKSNB ngày 05/01/2018 hướng dẫn thủ tục hỗ trợ khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra. Ngày 27/12/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khánh Hòa đã có văn bản số 1048/ KHH-THNSKSNB chỉ đạo các Chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn rà soát các khoản nợ vay của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do mưa bão, kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.
Doanh nghiệp chủ động liên hệ, đề xuất nhu cầu với TCTD nơi doanh nghiệp đang giao dịch hoặc các TCTD trên địa bàn để được hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
4. Chính sách miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục thiệt hại sau bão số 12:
Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã ban hành văn bản số 1406/KKT-QLTNMT ngày 05/12/2017 hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thủ tục miễn tiền thuê đất trong thời tạm ngừng hoạt động để khắc phục thiệt hại sau bão số 12 theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.
5. Chính sách miễn giảm đóng kinh phí và đoàn phí công đoàn:
Liên đoàn lao động Khánh Hòa đã ban hành văn bản số 22/LĐ ngày 12/01/2018 hướng dẫn thủ tục miễn giảm đóng kinh phí và đoàn phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị thiệt hại nặng do bão gây ra và có công nhân lao động phải ngừng việc; thời gian miễn giảm tối đa 06 tháng.
Trong quá trình thực hiện các thủ tục để được hưởng các chính sách hỗ trợ, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Doanh nghiệp gửi phản ánh về Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (địa chỉ số 6, Lê Thành Phương, Nha Trang; email nhuynh@khanhhoa.gov.vn; qldnkkt@gmail.com) để tổng hợp, giải quyết hoặc báo cáo UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.
Các văn bản hướng dẫn đính kèm: