Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 8815/VPCP- KSTT của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 100/TCTCCTTHC của Tổ Công tác Cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ

| |