Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội chợ công thương khu vực Nam Trung Bộ - Khánh Hòa năm 2024 thuộc Chương trình khuyến công quốc gia năm 2024

| |
Ngày 02/5/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4470/KH-UBND về tổ chức Hội chợ công thương khu vực Nam Trung Bộ - Khánh Hòa năm 2024 thuộc Chương trình khuyến công quốc gia năm 2024.

Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong phổ biến, triển khai Kế hoạch số 4470/KH-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh về tổ chức Hội chợ công thương khu vực Nam Trung Bộ - Khánh Hòa năm 2024 thuộc Chương trình khuyến công quốc gia năm 2024 đến các doanh nghiệp để biết, tham gia (nếu có nhu cầu).

 (Đính kèm văn bản số 4470/KH-UBND ngày 02/5/2024 của UBND tỉnh)