Thực hiện Hướng dẫn số 10004/BKHĐT-TĐKT ngày 12/12/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức, hoạt động của Khối, Cụm, Vùng, nhóm thi đua ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê; các văn bản liên quan của Cụm thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT Duyên hải miền Trung (gọi tắt là Cụm thi đua)
Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và Quy chế Thi đua, Khen thưởng đối với doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-KKT ngày 17/6/2015; Trong đó có quy định: Các tập thể, cá nhân có quyền và nghĩa vụ tham gia các phong trào thi đua, đăng ký giao ước thi đua,  xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua làm cơ sở bình xét các danh hiệu thi đua trong năm.